सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

हेलो सिएम (गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली)

धनगढी, कैलाली, नेपाल

गुनासो दर्ता फर्म

तल दिएको फर्म लाई २ तह मा पुरा गर्नुहोस् र आफुले भरेको फर्म ठीक छ छैन विचार गरी पठाउनुहोस् ।